Föreningen

Styrelse


Ordförande

Anders Johansson

Vice ordförande

Dennis Åkesson

Sekreterare

Kerstin Engelius

Vice sekreterare

Mia Karlsson

Kassör

Bosse Stockhaus

Suppleant

Karin Andersson, Per-Olof Olsson

Revisorer

Pär- Anders Pettersson, Jan Sjöberg

Revisor suppleant

Bror Olsson

Övriga uppgifter  Reparationsansvariga

Styrelsen

Webb-ansvarig

Karin Andersson

Stadgar för Klubb Gamla 45:an


1

Medlemmar och deras familjer kan göra utflykter och resor som resekommittén eller medlem föreslår, övriga familjemedlemmar får följa med i mån av plats.

Klubben bör deltaga i veteranrallyn, tisdagsträffar och utställningar av gamla fordon.

Om klubben sponsras av företag med hjälp till reparationer eller material kan klubben ställa upp med visning som styrelsen beslutar om.


2

Som medlem får anslutas person med arbete inom busstrafiken samt även utomstående med genuint intresse för veteranbussar samt ledande personer i företag inom bussbranschen som vill stödja vår förening. Vid inträde skall nybliven medlem underteckna att den tagit del av stadgarna och klubbens verksamhet.

 

3

Medlem äger rätt att kvarstå som medlem vid pensionering.


4

Upphör klubbens verksamhet skall likvida medel uppdelas på kvarvarande medlemmar, detta gäller ej lån från enskild medlem till klubbens kassa som kvitteras ut innan övrig uppdelning sker. Om bussen kommer att säljas vid upphörande av klubben skall bussen utbjudas till medlemsauktion där vinst delas mellan medlemmarna.


5

Vid utträde ur klubben på egen begäran upphör alla ekonomiska anspråk på likvida medel. Undantaget är egna lån man givit klubben dom får man självklart ut.


6

Årsavgiften beslutas på höstmötet med budgeten för kommande år. Årsavgiften skall vara klubbkassan tillhanda före den första maj gällande år annars stryks man automatiskt ur medlemsrullorna, medlemskapet upphör omgående utan påminnelse.


7

Årsmötet hålles varje år före mars månads utgång. Traditionellt brukar vi förlägga den i samband med våffeldagen.


8

Medlem är skyldig att medverka i förekommande arbete med bussen om tjänsten eller annat skäl inte föreligger. Allt annat arbete sker på fritid som styrelsen eller reparationsansvarig beslutar om och kallar till arbetsmöte.


9

Bussen får endast framföras av förare som är medlem i klubben. Förare som ej kört bussen tidigare skall före körning ha en genomgång av bussen samt provköra med en som kört bussen tidigare. Använder man bussen ansvarar man för att den återlämnas städad och i rent skick. Man skall också föra anteckningar om färden eller evenemanget man varit med om, för att underlätta för verksamhetsberättelsen, antecknas vad för resa och förare.


10

Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två styrelsesuppleanter. Ordförande, kassör och sekreterare väljes var för sig på årsmötet. Ledamöterna väljes på två år med två stycken ena året och tre ledamöter det andra året. Suppleant väljes på ett år i taget.


11

Två revisorer väljes på ett år.


12

En revisorsuppleant väljes på ett år.


13

Resekommittén ersätts  av styrelsen. Då dom flesta reseförslag kommer styrelsen tillhanda så sammanställer styrelsen en evenemangslista,

dit också enskild medlem kan lämna förslag.


14

Reparationsansvarig väljes på två år.


15

Styrelsen skall föra register över anslutna medlemmar.


16

Stadgeändringar kan endast föras på årsmötet via motion som skall vara inlämnad till styrelsen två månader före årsmötet.


Dessa stadgar skrivna 2017-10-19

Styrelsen